state chief commissioners -
DR. j. choudhury 1938 - 1954
DR. radhanath rath 1955 - 1984
DR. ghanashyam samal 1984 - 1991
sri rajat kumar kar 1991 - 1995
sri kali prasad mishra 1995...